Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Streszczoteka.pl

 1. Postanowienia ogólne
 2. Serwis z materiałami edukacyjnymi, działający pod adresem www.streszczoteka.pl, prowadzony jest przez Firmę Streszczoteka Urszula Pankowska z siedzibą w Brodnicy przy ulicy Szabda 86, NIP 8741717801, REGON 382764508, zwaną w dalszej części niniejszego Regulaminu Operatorem.
 3. Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Operatora oraz korzystania z serwisu z materiałami edukacyjnymi (zwanego w dalszej części Regulaminu Serwis), jak również przedmiot oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług. Zasady korzystania z Serwisu określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
 4. Serwis kierowany jest to wszystkich Użytkowników korzystających z sieci internetowych i ma zasięg międzynarodowy. Serwis prowadzony jest bezterminowo.
 5. Dokonując rejestracji w Serwisie oraz zamawiając usługę, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z warunkami oraz Regulaminem świadczenia usług elektronicznych przez Operatora, a także, że akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 6. Świadczone usługi, umowy
 7. W zakresie prowadzonego Serwisu Operator świadczy odpłatne i bezpłatne usługi w postaci udostępniania Użytkownikom, w ramach udzielonej Licencji, gotowych materiałów edukacyjnych w formacie plików PDF.
 8. Dostęp do usług odbywa się poprzez stronę internetową www.streszczoteka.pl i wymaga zawarcia umowy licencyjnej oraz dostępu do jego zawartości poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, a w przypadku materiałów udostępnianych odpłatnie - poprzez dodatkowe złożenie zamówienia oraz dokonanie opłaty.
 9. Umowy, o których mowa powyżej, zawarte zostają na czas nieokreślony - w przypadku umów, obejmujących bezpłatne usługi oraz na czas określony - w przypadku umów, obejmujących odpłatny dostęp do produktów. Użytkownik po wykupieniu produktu otrzymuje jednorazowy kod, umożliwiający pobranie danego pliku.
 10. Z chwilą upływu okresu, na który wykupiona została odpłatna usługa w momencie zaniechania przez Użytkownika pobrania pliku umowa licencji oraz dostępu do zawartości Serwisu wygasa bez konieczności składania dodatkowego oświadczenia woli przez Użytkownika w tym zakresie. Powyższe nie wyłącza uprawnienia Użytkownika do zawarcia nowych lub przedłużenia dotychczasowych umów na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

III. Rejestracja

 1. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.
 2. Dostęp do świadczonych przez Operatora usług jest również możliwy bez dokonania rejestracji.
 3. W trakcie rejestracji Użytkownik może wskazać dodatkowo imię i nazwisko oraz adres jego zamieszkania. Powyższe dane wykorzystywane będą przez Operatora wyłącznie w celach umożliwienia dokonania płatności za produkt.
 4. Zarejestrowane w ten sposób konto nie może być udostępniane przez Użytkownika osobom trzecim.
 5. Sposób oraz zasady ochrony danych osobowych wskazanych podczas rejestracji, określa Polityka Prywatności Serwisu.
 6. Każdy Użytkownik, którego dane znajdują się w bazie danych Serwisu, ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawienia i usuwania.
 7. Płatności
 8. Część materiałów Serwisu udostępniana jest Użytkownikom bezpłatnie i nie wymaga dokonania opłaty.
 9. Umowa o nabycie Produktu jest zawierana: 1) z Użytkownikiem, który nie dokonał Rejestracji Konta - z chwilą przyjęcia do realizacji złożonego przez niego Zamówienia; 2) z Użytkownikiem Konta - po skutecznie dokonanej Rejestracji Konta lub po zalogowaniu do Konta - z chwilą przyjęcia Zamówienia do realizacji.

3.Celem nabycia Produktów konieczne jest złożenie Zamówienia poprzez aktywowanie widocznych na stronie Serwisu odpowiednich opcji, dostępnych przy każdym Produkcie i dalsze postępowanie zgodnie ze wskazówkami podawanymi Użytkownikowi na każdym etapie procedury składania Zamówienia.

 1. Każde Zamówienie weryfikowane jest w sposób automatyczny poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia. Otrzymanie wiadomości e-mail informującej o przyjęciu Zamówienia do realizacji oznacza, że Zamówienie zostało złożone prawidłowo.

5.W przypadku Produktów udostępnianych w Serwisie odpłatnie, Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Administratora należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności tytułem zapłaty Ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego Produktu.

 1. Informacje o Cenie danego Produktu zostają zawsze podane w Serwisie oraz podczas składania Zamówienia. 
 2. Podstawowym sposobem dostawy zamówionego Produktu w postaci elektronicznej jest pobranie go przez Użytkownika drogą transmisji danych dokonanej za pomocą łącza internetowego, bezpośrednio do pamięci komputera Użytkownika lub za pośrednictwem dedykowanych aplikacji mobilnych.

8.Użytkownik może nabywać poszczególne Produkty płacąc za zakupioną sztukę.

9.Podczas składania Zamówienia Użytkownik może mieć możliwość wyboru sposobu pobrania danego Produktu w postaci elektronicznej spośród propozycji określonych w Serwisie w odniesieniu do tego Produktu. W przypadku wyboru sposobu dostawy, z którym wiąże się obowiązek poniesienia kosztów przez Użytkownika, dostawa nastąpi po uiszczeniu tych kosztów.

10.Ceny podawane są w złotych i są cenami brutto (uwzględniają aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT).

11.Administrator zastrzega sobie prawo umieszczania na stronach Serwisu informacji o promocjach w zakresie udostępniania Produktów.

12.Użytkownika obowiązuje Cena podana przy Produkcie w chwili jego umieszczenia w Koszyku, z uwzględnieniem ewentualnej aktualnie obowiązującej promocji.

13.Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Cen. Zmiany te nie dotyczą Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany Ceny do systemu informatycznego Serwisu.

 1. W ramach funkcji Serwisu jako Sklepu dostępne są następujące sposoby realizacji płatności za dokonany w nim zakup Produktu: za pomocą karty płatniczej, błyskawicznego przelewu bankowego, zwykłego przelewu bankowego.

Użytkownik dokonuje przelewu kwoty wskazanej w Serwisie przed otrzymaniem Produktu (przedpłata). Serwis nigdy nie wymaga podawania loginu, ani hasła do konta w bankowości internetowej.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A

 1. Zamówienie może zostać anulowane jeśli nie uda się autoryzować transakcji w elektronicznym systemie płatniczym Blue Media, banku.
 2. Usługa uruchamiana jest automatycznie po dokonaniu płatności. Dzień uruchomienia dostępu do usługi jest pierwszym dniem okresu, w jakim świadczona jest usługa. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

17.Składając Zamówienie Użytkownik może zgłosić żądanie otrzymania faktury.

Zgłoszenia należy dokonać zaznaczając odpowiednią opcję podczas procesu składania Zamówienia oraz wypełnienie umieszczonego w Serwisie formularza danych, które mają znaleźć się w treści faktury.

Użytkownicy żądający wystawienia faktury mogą również, zaznaczając taką opcję, odrębnie wyrazić zgodę na przesłanie faktury w wersji elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres e-mail.

 

 1. Prawa autorskie, licencja i jej rodzaje
 2. Wszelkie materiały zamieszczone na Serwisie pod adresem www.streszczoteka.pl stanowią własność Operatora (zwanego w tej części Regulaminu Licencjodawcą) w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne ((Dz. U. 1994 r., Nr 27, poz. 83 z późniejszymi zmianami) i w tym też zakresie stanowią przedmiot wyłącznej ochrony.
 3. Licencjodawca oświadcza, że: a)korzystanie z wszystkich zasobów Serwisu www.streszczoteka.pl przez Użytkownika (zwanego w tej części Regulaminu Licencjobiorcą) nie będzie naruszać praw osób trzecich; b)przysługuje mu do wszystkich zasobów Serwisu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie majątkowe; c)może rozporządzać prawami autorskimi do wszystkich zasobów Serwisu w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonywania umów licencji, określonych w niniejszym pkt. Regulaminu.
 4. Z chwilą poprawnej rejestracji w Serwisie oraz akceptacji niniejszego Regulaminu, w odniesieniu do bezpłatnych materiałów udostępnianych w Serwisie.Licencjobiorcy na czas nieokreślony niewyłącznej licencji na korzystanie z zasobów Serwisu poprzez możliwość pobierania, drukowania, powielania i tworzenia materiałów w obrębie jednego gospodarstwa domowego oraz ich wykorzystania do prowadzenia samodzielnych ćwiczeń edukacyjnych w domu i/lub w ilości odpowiadającej danej grupie oraz ich wykorzystania do prowadzenia zajęć w placówkach oświatowych oraz terapeutycznych, takich jak przedszkola, szkoły, poradnie bądź gabinety.
 5. Z chwilą poprawnej rejestracji w Serwisie, akceptacji niniejszego Regulaminu oraz dokonania opłaty, w odniesieniu do odpłatnych materiałów udostępnianych w Serwisie, Licencjodawca udziela Licencjobiorcy, niewyłącznej licencji na korzystanie z zasobów Serwisu w następujący sposób - możliwość pobierania, drukowania, powielania i tworzenia materiałów w obrębie jednego gospodarstwa domowego oraz ich wykorzystania do prowadzenia samodzielnych ćwiczeń edukacyjnych w domu i/lub w ilości odpowiadającej danej grupie oraz ich wykorzystania do prowadzenia zajęć w placówkach oświatowych oraz terapeutycznych, takich jak przedszkola, szkoły, poradnie bądź gabinety
 6. Każdorazowo zawarta przez strony umowa licencji nie obejmuje prawa do odpłatnego lub bezpłatnego kopiowania (w inny sposób, niż określony w ust.3 i 4), cyfrowego bądź analogowego powielania, modyfikacji oraz publikacji jakichkolwiek zasobów Serwisu bez wyraźnej, pisemnej zgody Licencjodawcy.
 7. Licencjobiorca nie nabywa prawa do udostępniania zasobów Serwisu osobom trzecim, w sposób odmienny, niż określony w ust.3 i 4, w szczególności poprzez umożliwienie im korzystania z zarejestrowanego przez niego konta.
 8. W przypadku naruszenia warunków udzielonej licencji, Licencjodawca ma prawo do odstąpienia od zawartej przez strony umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu, składając w formie pisemnej drogą elektroniczną stosowne oświadczenie woli. W tym też zakresie Licencjodawca nabywa uprawnienie do dochodzenia naprawienia powstałej w ten sposób szkody na zasadach ogólnych.
 9. W przypadku naruszenia zakazu, bądź wykorzystywania przez Licencjobiorcę zasobów Serwisu w sposób naruszający interesy Licencjodawcy , o czym mowa w ust.7, Licencjodawca nabywa prawo do dochodzenia naprawienia powstałej w ten sposób szkody oraz zaniechania naruszeń na zasadach ogólnych.
 10. Warunki reklamacji
 11. Wszelkie reklamacje związane z zawarciem umowy licencji oraz o dostęp do świadczonych przez Operatora usług, jak i korzystania z Serwisu należy przesyłać drogą elektroniczną na adres sklep@streszczoteka.pl.
 12. Serwis zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania stosownego oświadczenia od Użytkownika przesłanego drogą elektroniczną.
 13. Odpowiedź na złożoną reklamacje przesłana zostanie nie później niż ostatniego dnia, określonego w ust.2, na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

VII. Zasady korzystania z Produktów

1.Do korzystania plików tekstowych niezbędne jest posiadanie dowolnego łącza internetowego i komputera klasy PC, wyposażonego w przeglądarkę internetową.

2.Do plików tekstowych nie jest dołączana w żadnej formie zawartość z papierowymi odpowiednikami plików.

3.Pliki są trwale oznakowane jako własność Użytkownika, który dokonał ich zakupu w Serwisie lub pobrał bezpłatny Produkt. Oznaczenia właściciela pliku nie ujawniają jego danych osobowych, służą wyłącznie do identyfikacji w przypadku naruszenia zasad korzystania z pliku określonych w niniejszym Regulaminie oraz w obowiązujących przepisach prawa. Tym samym każdy Użytkownik nabywający plik za pośrednictwem Serwisu wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Produktu tego oznaczenia.

3.Użytkownik w zakresie korzystania z jakiegokolwiek Produktu nie jest uprawniony do: 1) rozpowszechniania go ani wprowadzania do obrotu, ani w całości ani we fragmentach; 2) ingerowania w jego zawartość; 3) publikacji, dystrybucji, powielania; 4) usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń; 5) oddawania w najem; 6) jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania.

4.Użytkownik nabywający plik tekstowy zobowiązany jest dbać, aby żadne nieuprawnione osoby nie korzystały z niego w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji, wydawca może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy Produktu (Użytkownika) z tytułu naruszenia praw do danej kopii Produktu.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Za działania lub zaniechania osób niepełnoletnich odpowiadają ich rodzice bądź opiekunowie prawni, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego.
 2. W przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego Regulaminu przez Użytkownika, Operator może zablokować mu dostęp do świadczonych usług i wezwać go do usunięcia naruszeń. W razie nie usunięcia naruszeń w wyznaczonym przez Operatora terminie lub powstania podobnych naruszeń w przyszłości, Operator może rozwiązać umowę o świadczenie usług w trybie natychmiastowym, bez ponownego wyznaczania terminu na ich usunięcie.
 3. Wszelkie sprawy związane z korzystaniem z usług Operatora winny być kierowane na adres pocztowy elektronicznej sklep@streszczoteka.pl
 4. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym momencie. Wszelkie zmiany wiążące są dla stron od chwili poinformowania użytkowników o wprowadzanych zmianach i ich zakresie oraz opublikowania nowego Regulaminu na stronach internetowych Serwisu - www.streszczoteka.pl. Do umów zawartych przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu stosuje się zapisy obowiązujące w dniu zawarcia tychże umów.
 5. W sprawach nie określonych przez niniejszy regulamin zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

Brodnica, 07.03. 2019 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl