Jak napisać wypracowanie maturalne z języka polskiego
Jak napisać wypracowanie maturalne

Zasady tworzenia wypracowań maturalnych

 

 • Rozprawka problemowa

Rozprawka problemowa jest rodzajem tekstu w którym autor, przytaczając argumenty, stara się rozwiązać pewien problem. W wypracowaniu maturalnym, bazując na określonym fragmencie tekstu oraz odwołując się do innych tekstów literackich bądź tekstów kultury, opracowujemy zawarty w temacie problem.

UWAGA: Tekst literacki jest to przykład epiki liryki lub dramatu, tekst kultury to wszystkie dzieła wpisujące się w pojęcie sztuki, czyli dzieła malarskie, teksty piosenek, rzeźby, plakaty, grafiki etc.

Trzy kroki do stworzenia rozprawki problemowej:

 • Zajmujemy stanowisko wobec problemu, formułujemy tezę (stwierdzenie) lub hipotezę (pytanie)
 • Przytaczamy argumenty wraz z ilustrującymi je przykładami
 • Rozwiązujemy problem zawarty w temacie

Temat rozprawki: W temacie wypracowania maturalnego zawarta jest dokładna instrukcja dla zdających.

Tekst dołączony do tematu:

Wraz z tematem, otrzymasz fragment tekstu ilustrującego zawarty w poleceniu problem. Tekst jest bardzo istotny i musisz się do niego odwołać i odpowiednio go zinterpretować. Jeśli podany tekst pochodzi z lektury obowiązkowej, musisz odnieść się do całego utworu, a nie tylko do zamieszczonego fragmentu.

Analiza tekstu literackiego:

 • Rozpoznaj gatunek literacki: opowiadanie, nowela, tragedia, komedia, powieść historyczna etc.
 • Określ rodzaj narracji.
 • Wyodrębnij bohaterów, określ rolę jaką pełnią w utworze, wybierz bohatera, który wypisuje się w zawarty w temacie problem.
 • Opisz świat przedstawiony: czas, miejsce akcji.
 • Spróbuj umiejscowić fragment w odniesieniu do całego dzieła.
 • Opisz wydarzenia zawarte w tekście i ich związek z tematem, prześledź tekst pod kątem przedstawionego w temacie problemu.

Odwołania do innych tekstów:

W temacie zawarta jest informacja o ilości oraz rodzaju tekstów do których należy się odwołać w swej pracy. Jeżeli użyto liczby mnogiej, musisz odwołać się do przynajmniej dwóch innych tekstów, poza tekstem umieszczonym pod tematem. Pamiętaj, że teksty kultury to również dzieła sztuki, spektakle, komiksy, grafiki etc.

Przytoczone dzieła powinny:

 • Ilustrować zawarty w temacie problem
 • Pomagać w jego rozwiązaniu
 • Uzasadniać Twoje stanowisko

Wstęp 10-15%

 • Wprowadza do tematu
 • Zawiera tezę lub hipotezę
 • Jest zapowiedzią dalszej części pracy

Rozwinięcie: 80-70%

 • Zawiera argumenty potwierdzające tezę bądź kontrargumenty pomocne w spekulacjach nad hipotezą
 • Zawiera analizę tekstu bazowego oraz wybranych tekstów dodatkowych
 • Jest uzasadnieniem tezy bądź hipotezy
 • Składa się z kilku akapitów z których każdy zawiera oddzielną myśl i łączy się w logiczną całość z pozostałymi

Zakończenie: 10-15%

 • Podsumowanie i zebranie wniosków wypływających z przytoczonych argumentów
 • Potwierdzenie tezy lub rozwianie wątpliwości zawartych w hipotezie
 • Nawiązanie do wstępu
 • Interpretacja wiersza

Interpretacja utworu lirycznego, jest to dłuższa forma wypowiedzi, sprawdzająca umiejętność przedstawienia własnego, spójnego z tekstem sposobu jego analizy i interpretacji.

W tym zadaniu musisz wykazać się umiejętnością odczytania tekstu lirycznego oraz postawić trafną tezę interpretacyjną i ją uzasadnić.

Analiza utworu lirycznego:

 • Rozpoznaj gatunek utworu, określ z jakiej epoki literackiej pochodzi oraz jaki problem porusza.
 • Wskaż typ liryki.
 • Opisz tematykę utworu.
 • Rozpoznaj sytuację komunikacyjną, zwróć uwagę na osobę mówiącą i adresata.
 • Scharakteryzuj osobę mówiącą w wierszu.
 • Określ sytuację liryczną, opisz uczucia, które pojawiają się w utworze oraz nastrój wiersza.
 • Wykorzystaj znane konteksty by wzbogacić swoją interpretacje. Potwierdź swoją tezę wykorzystując inne utwory poruszające podobną problematykę, kontekst biograficzny autora, nastrój epoki w której tworzył, nurty filozoficzne, wydarzenia historyczne mogące wpłynąć na autora oraz własne przemyślenia w danym temacie.
 • Zajmij się budową utworu, przeanalizuj kompozycję, wersyfikację, wyodrębnij środki stylistyczne i wskaż ich funkcję.

Wstęp 10-15%

 • Określenie tematu wiersza
 • Postawienie tezy bądź hipotezy interpretacyjnej

Rozwinięcie 70-80%

 • Analiza i interpretacja tekstu literackiego
 • Argumenty lub kontrargumenty nawiązujące do postawionej tezy bądź hipotezy
 • Konteksty interpretacyjne

Zakończenie 10-15%

 • Podsumowanie i zebranie wniosków
 • Potwierdzenie tezy bądź rozwianie wątpliwości wynikających z postawionej hipotezy
 • Refleksje związane z tematem

 Wszystkie informacje zawarte we wpisie, możliwe do pobrania ZA DARMO:

Pliki (1)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl